• Intelligent Image-Activated Cell Sorting 2.0

 

Akihiro Isozaki, Hideharu Mikami, Hiroshi Tezuka, Hiroki Matsumura, Kangrui Huang, Marino Akamine, Kotaro Hiramatsu, Takanori Iino, Takuro Ito, Hiroshi Karakawa, Yusuke Kasai, Yan Li, Yuta Nakagawa, Shinsuke Ohnuki, Tadataka Ota, Yong Qian, Shinya Sakuma, Takeichiro Sekiya, Yoshitaka Shirasaki, Nobutake Suzuki, Ehsen Tayyabi, Tsubasa Wakamiya, Muzhen Xu, Mai Yamagishi, Haochen Yan, Qiang Yu, Sheng Yan, Dan Yuan, Wei Zhang, Yaqi Zhao, Fumihito Arai, Robert E. Campbell, Christophe Danelon, Dino Di Carlo, Kei Hiraki, Yu Hoshino, Yoichiroh Hosokawa, Mary Inaba, Atsuhiro Nakagawa, Yoshikazu Ohya, Minoru Oikawa, Sotaro Uemura, Yasuyuki Ozeki, Takeaki Sugimura, Nao Nitta and Keisuke Goda*

 

Lab on a Chip 2020, 20, 2263.

  • Virtual optofluidic time-stretch quantitative phase imaging 

 

Haochen Yan, Yunzhao Wu, Yuqi Zhou, Muzhen Xu, Petra Paiè1, Cheng Lei,  Sheng Yan and  Keisuke Goda*

 

APL Photonics, 20205, 046103.

 

  • Nanoskiving Fabrication of Size-Controlled Au Nanowire Electrodes for Electroanalysis

Muzhen Xu, Yue Zhang, Kai Wang, Jinpeng Mao, Wenliang Ji, Wanling Qiu, Taotao Feng, Meining Zhang* and Lanqun Mao

 

Analyst, 2019144, 2914.

  • Observing Single Hollow Porous Carbon Catalyst Collisions for Oxygen Reduction at Gold Nanoband Electrode

Yue Zhang,† Taotao Feng,† Muzhen Xu,† Qiao Tang and Meining Zhang* (†contributed equally)

 

ChemPhysChem, 201920,  529.

  • Absorbance Enhancement of Aptamers/GNP Enables Sensitive Protein Detection in Rat Brain.

 Jinpeng Mao, Muzhen Xu, Wenliang Ji and Meining Zhang*

 Chemical Communications, 2018, 54, 1193.

Muzhen Xu, Hua Kang, Li Guan*, Huayi Li and Meining Zhang*
ACS Apply Materials & Interfaces, 2017, 9, 34687.

  • Renewable and Ultralong Nanoelectrochemical Sensor: Nanoskiving Fabrication and Monitoring Cell Release.

Wanling Qiu, Muzhen Xu, Ruixin Li, Xiaomeng Liu and Meining Zhang*
Analytical Chemistry, 2016, 88, 1117.
 

- Claude Bernard -

“The joy of discovery is certainly the liveliest that the mind of man can ever feel”

PUBLICATIONS